از این نوع پزشکان دوری کنید!

راهنمایی کلی برای  انتخاب پزشک مناسب مطب کدام پزشکان نرویم؟! 1-پزشکانی که وقت کافی برای شما ندارند! شلوغ بودن بیش از حد مطب پزشک شاید به شما این پیغام را منتقل کند که این پزشک باسواد یا باتجربه است.اما همه موضوع این نیست.دقت کنید که بعضی پزشکان اخلاق مدار حاضر نیستند زمان ویزیت بیماران را …

از این نوع پزشکان دوری کنید! ادامه »