شاید علت افسردگی شما رنگ نور چراغ خوابتان باشد!

رابطه رنگ نور چراغ خواب و بروز نشانه های افسردگی در صورت آبی و سفید بودن نور چراغ خواب، مشکلات جدی و زیان آوری به سلامت مغز و عقل انسان وارد می شود. خواه بدلیل ترس از تاریکی و یا پیدا کردن مسیر دستشویی و حمام، بسیاری از کودکان از چراغ خواب استفاده می کنند. …

شاید علت افسردگی شما رنگ نور چراغ خوابتان باشد! ادامه »