بررسی اجمالی اسکلروز آمیوتروفیک جانبی (ALS)

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) که بیماری لوگهریگ نیز نامیده می شود، نوعی بیماری عصبی عضلانی پیشرونده است که نورون های […]

بررسی اجمالی اسکلروز آمیوتروفیک جانبی (ALS) بیشتر بخوانید »