لیست اختلالات قابل درمان در تیم فوق تخصصی آلومینا (دپارتمان مشاوره و روانپزشکی)

لیستی کلی از بعضی اختلالات قابل درمان در دپارتمان مشاوره،روانشناسی و روانپزشکی تیم آلومینا: بیش فعالی / کم توجهی : بی توجهی ، تکانشگری و بیش فعالی ترک اعتیاد سوء استفاده جنسی و جسمی وسواس مشاوره تغییر زندگی پرخاشگری و خشونت پیری و مسائل مربوط به سالمندان ترس از مکانهای شلوغ الکل و اعتیاد به …

لیست اختلالات قابل درمان در تیم فوق تخصصی آلومینا (دپارتمان مشاوره و روانپزشکی) ادامه »