افزایش عملکرد حافظه با یافتن دامنه امواج مغزی

  افزایش عملکرد حافظه با یافتن دامنه امواج مغزی و افزایش سرعت نوسانات   مغز از میلیون ها سلول به نام نورون ها ساخته شده است که با استفاده از پیام های الکتریکی برای ارتباط با هم استفاده می کنند. با یافتن برخی دامنه امواج های مغزی خاص و تغییراتی در آنها می توان حافظه …

افزایش عملکرد حافظه با یافتن دامنه امواج مغزی ادامه »