درمانگر کودک

روانشناس بالینی | رواندرمانگر کودک

رزومه سمانه بهزادپور
دوره دکتری روانشناسی بالینی/ دانشگاه شهید بهشتی
ارزیاب و روان درمانگر کودک