عواملی که با بالا رفتن سن باعث بروز افسردگی می شوند!

[metaslider id=25597]   منبع :http://www.webmd.boots.com/healthy-ageing/ss/slideshow-depression-triggers-and-ageing مترجم: سمیه محمدی درمان دارویی و غیردارویی افسردگی در شعبه کرج – مرکز سلامت روان رستا نیز انجام میگردد