نقاشی های ناخودآگاه مفاهیم آنها!

مطمئنا تاکنون اتفاق افتاده که مجبور بده اید مدتی منتظر بمانید در حالیکه کاغذ و خودکار نیز در دسترس شما بوده است. در این مواقع معمولا شروع می کنید به نقاشی کشیدن روی کاغذ. این تصاویر و نقاشی ها اغلب واضح نیستند و به طور ناخودآگاه به کشیدن آنها ادامه می دهید، اما همین نقاشی …

نقاشی های ناخودآگاه مفاهیم آنها! ادامه »