علت استفاده از رنگ قرمز در زنان چیست؟

      رنگ قرمز در فرهنگ ها و قوم های مختلف دارایمعانی مختلفی است و در فرهنگ چینی ، رنگ قرمز نماد موفقیت است و اعتقاد بر این است که  بدی را دور می کند و به همین دلیل است که در جلوی های شان اغلب از رنگ قرمز استفاده می کنند .   …

علت استفاده از رنگ قرمز در زنان چیست؟ ادامه »