ارگونومی در کار با کامپیوتر

   ارگونومی علمی است که اثرات کار و محیط آن و ابزار کار را بر روی انسان نشان می دهد و با استفاده از اصول آناتومی ، فیزیولوژی و مکانیک ، بیان می کند که بهترین روش برای استفاده از انرژی افراد در محیط کار کدام است . برای مثال روش مناسب برای بلندکردن اشیاء …

ارگونومی در کار با کامپیوتر ادامه »