ویژگی کودکانی که سبک یادگیری آنها دیداری است

            ● کودکانی که سبک یادگیری آنها دیداری است، معمولاً: _   خواندن را بیشتر دوست دارند. _  با دیدن چیز ها و یا مطالب روی کاغذ آنها را حفظ می کنند. _    ترجیح می دهند تماشا کنند تا بحث و فعالیت. _    دست خط خوبی دارند. _   به جزئیات توجه …

ویژگی کودکانی که سبک یادگیری آنها دیداری است ادامه »