چند نکته که می تواند به والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه کمک کند

سطح رشد فرزند خود را در ذهن داشته باشید. به یاد داشته باشید که کودک 7 ساله ی شماکه ADHD دارد به لحاظ رشدی ممکن است با یک کودک 5 یا 6ساله در سطح یکسانی قرار داشته باشد. انتظارات شما از او باید متناسب با سن رشدی او باشد نه سن تقویمی او. به عنوان …

چند نکته که می تواند به والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی- نقص توجه کمک کند ادامه »