برخورد مناسب با ناسزاگویی کودک

  _ الگوی خوبی باشید:  کودکان از شما تقلید می کنند. به موقعیتهایی که فحش می دهید و ناسزا می گویید دقت کنید، کودک شما نیز در برخورد با چنین موقعیتهایی از روش برخورد شما استفاده خواهد کرد.آنها درک نمی کنند که چرا شما می توانید فحش بدهید و لی او مجاز نیست.آنها درک نمی …

برخورد مناسب با ناسزاگویی کودک ادامه »