همه ی آنچه در مورد آنتی اکسیدانها و رادیکالهای آزاد نمی دانستید

تمام موجودات، برای زنده ماندن از اکسیژن استفاده می کنند. اکسیژن یک جزء حیاتی برای زندگی محسوب می شود، اما از یک طرف هم مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند، اکسیژن یک اتم بسیار واکنش پذیر است که قادر به تبدیل شدن به بخشی از مولکول های بلقوه مخرب به نام رادیکالهای آزاد …

همه ی آنچه در مورد آنتی اکسیدانها و رادیکالهای آزاد نمی دانستید ادامه »