بازی های خانوادگی ( اموزش روش حل مساله با بازی )

حل پازل  علاوه بر اینکه منجر به افزایش هوش فضایی و بهبود عملکرد ریاضی میشود باعث بهبود حل مساله  نیز میشود . روش حل مساله ،روشی است که می توان از همان دوران کودکی آموخت و در زندگی واقعی نیز به کار برد و در هر حیطه ای ،از این روش می توان استفاده کرد …

بازی های خانوادگی ( اموزش روش حل مساله با بازی ) ادامه »