در مورد اختلال بیش فعالی و نقص توجه بیشتر بدانیم

چه چیزی سبب اختلالنقص توجه و بیش فعالی می شود؟ دلیل دقیق  بیش فعالی نامشخص است. از آنجا که این یک اختلال پیچیده است، به نظر غیر محتمل می رسد که تنها یک دلیل وجود داشته باشد. احتمالاً عوامل بسیاری وجود دارند که در ایجاد بیش فعالی شرکت دارند و شاید عوامل مختلفی در زیر …

در مورد اختلال بیش فعالی و نقص توجه بیشتر بدانیم ادامه »