شخصیت های ناسالم این ویژه گی ها را دارند…

      احساس عدم ارتباط : صمیمیت در یک رابطه بر مبنای گفت و گو در مورد ضعف ها شکل می گیرد و دوستی به معنای در میان گذاشتن همین ضعف ها ست .   احساس برتری : در چنین رابطه ای نوعی احساس برتری ضمنی در کسی که نیاز به آن دیگری ندارد …

شخصیت های ناسالم این ویژه گی ها را دارند… ادامه »