آنچه باید راجع اکسکاربازپین بدانیم؟

اکسکاربازپین به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر در درمان صرع برای کنترل تشنج جزئی استفاده می شود. این دارو در مغزاثر می کند (برای جلوگیری از تشنج). با این حال، این دارو صرع را درمان نمی کنند و فقط تشنج را کنترل می کند. وجود مشکلات پزشکی دیگری ممکن است به استفاده از این …

آنچه باید راجع اکسکاربازپین بدانیم؟ ادامه »