تعامل درمانی والد کودک (قسمت دوم)

در بخش قبل تعامل درمانی والد کودک PCIT به عنوان یک روش موثر برای تقویت ارتباط بین والدین و کودکان معرفی شد. این روش با مداخله مستقیم درمانگر انجام می شود. اکنون در این مقاله به بررسی موارد دیگری در مورد این روش تربیتی می پردازیم. تعامل درمانی والد کودک یا روش PCIT چگونه می …

تعامل درمانی والد کودک (قسمت دوم) ادامه »