چرا افراد متاهل خیانت می کنند؟!

  خیانت همسر می تواند زندگی مشترک را از هم بپاشد. زندگی بیش از 40 درصد از افراد متاهل تحت تاثیر خیانت قرار گرفته است. دلایل خیانت می تواند در سه دسته ی کلی قرار گیرد: دلایل شخصی، از قبیل یک ویژگی شخصیتی دلایل مربوط به رابطه، از قبیل نارضایتی از رابطه دلایل موقعیتی، از …

چرا افراد متاهل خیانت می کنند؟! ادامه »