اهمیت مشاوره در درمان اعتیاد

ترک اعتیاد در حقیقت یک دستاورد بزرگ است. اما به هرحال برای بسیاری افراد سم زدایی مواد مخدر آغاز یک نبرد بزرگ است که وسوسه آغاز مصرف و بازگشت اعتیاد وجود دارد. مشاوره بخش مهمی از درمان اعتیاد می باشد. درمان از طریق رفتار شناسی، مشاوره خانواده و دیگر روش های درمانی می توانند به …

اهمیت مشاوره در درمان اعتیاد ادامه »