رشد مغز ژنتیکی است یا محیطی ؟

رشد مغز ژنتیکی است یا محیطی ؟

رشد مغز ژنتیکی است یا محیطی ؟     آیا می دانید که اگرچه بسیاری از سلول های مغز قبل از تولد تشکیل می شوداما ارتباط میان این سلولها، تا زمان طفولیت و کودکی شکل نیافته است؟ یا اینکه مغز کودکان 3 ساله دو برابر فعالتر از مغز بزرگسالان می باشد؟اگر نمیدانستی، احساس بدی نداشته …

رشد مغز ژنتیکی است یا محیطی ؟ ادامه »