آیا تاکنون در مورد اختلال کنترل تکانه شنیده اید؟

اختلال کنترل تکانه (ICD) گروهی از اختلالات روانی است که با تکانشگری – عدم مقاومت در برابر وسوسه یا تحریک هایی که ممکن است به فرد یا دیگران صدمه بزند – همراه است. بسیاری از اختلالات روانی مربوط به تکانشگری عبارتند از مصرف مواد مخدر، اختلال بیش فعالی و کمبود توجه، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، …

آیا تاکنون در مورد اختلال کنترل تکانه شنیده اید؟ ادامه »