نقص توجه و رفتار تخریبی در کودکان و ادامه آن در بزرگسالی

کودکانی که مزمن در حفظ تمرکز و توجه و اتمام کار دچار مشکل می شوند یا بارها و بارها رفتارهای غیراجتماعی مانند دروغگویی و تقلب انجام می دهند، ممکن است دچار نقص توجه و اختلالات رفتار تخریبی شده باشند. اختلالات در این گروه عبارتند از اختلال سلوک، اختلال بیش فعالی و نقص توجه و اختلال …

نقص توجه و رفتار تخریبی در کودکان و ادامه آن در بزرگسالی ادامه »