چرا من اینقدر عاشق روانشناسم شدم؟

چرا من اینقدر عاشق روانشناسم شدم؟

چرا من اینقدر عاشق روانشناسم شدم؟ مراجعینی هستند که ممکن است بعد از چند جلسه مشاوره فارغ از مرد یا زن بودن درمانگرشان عاشق وی شوند.درابتدا بهتراست ارتباط درست بین مشاور و مراجع بیان شده و در مورد شخصیت وابسته برخی از مراجعین صحبت کرد.   ارتباط مؤثر چیست؟   ارتباط موثر یک فرایند دو …

چرا من اینقدر عاشق روانشناسم شدم؟ ادامه »