تا چه اندازه با اختلالات ساختگی آشنا هستید؟

اختلالات ساختگی شرایطی است که در آن فرد به دلخواه و به طور آگاهانه تظاهر می کند که دچار مشکل فیزیکی است. در حالیکه واقعا بیمار نیست. این اختلال گاهی به این شکل است که فرد سعی می کند شخص دیگری را، شخصی را که تحت مراقبت خود دارد، بیمار نشان دهد، این نوع اختلال …

تا چه اندازه با اختلالات ساختگی آشنا هستید؟ ادامه »