21 عادت انسانهای شاد،سالم و موفق

1)آنها                  فقط در یک چهارچوب خاص فکر نمی کنند. 2) آنها                در زندگی برنامه مشخصی دارند و بخشی از آن را به ورزش اختصاص داده اند. طول می کشد تا چیزی در شما تبدیل به عادت شود، اما وقتی اتفاق …

21 عادت انسانهای شاد،سالم و موفق ادامه »