بهتر نیست به جای انتقاد از تشویق استفاده کنید؟

   اولین واکنش شما نسبت به انتقاد چیست؟ آیا  تا به حال نسبت به شخصیت شما انتقاد شده است؟   این خیلی خوب است که ما احساس خوبی جلوی دیگران داشته باشیم ،همیشه در انتقاد ما روابط دوستی را از دست می دهیم و همین انتقاد کردن دیگران را از ما دور میکند و حتی …

بهتر نیست به جای انتقاد از تشویق استفاده کنید؟ ادامه »