تاثیر نوروفیدبک بر بیش فعالی (ADHD)

نوروفیدبک عملی است که برای بهینه سازی فعالیت الکتریکی در مغز یک فرد ابداع شده است که دارای نام مستعار تنظیم امواج مغزی است. این فرایند بر این فرض استوار است که فعالیت های الکتریکی غیرطبیعی در بخش هایی از مغز ممکن است برخی عملکردها را که بر روی شرایط روحی و روانی دخالت دارند، …

تاثیر نوروفیدبک بر بیش فعالی (ADHD) ادامه »