موزیک درمانی در کاهش افسردگی کودکان و نوجوانان

کسانی که تحت موزیک درمانی قرار گرفتند مهارتهای ارتباطی و تعاملی در آنها، در مقایسه با کسانی که فقط  تحت مراقبت معمولی بودند بهبود یافته است.