علت افتادگی پلک یا پتوز چیست؟

پتوز یا افتادگی پلک در اثر پایین آمدن پلک تا لبه مردمک بوجود می آید.   علت های مختلفی در ایجاد پتوز دخالت و نفش دارند: 1.اختلال در ساختار پلک 2.اختلال در محل اتصال عصب عضله (  که خود می تواند اکتسابی باشد یا مادرزادی ) 3.ضعف عضلانی یا میوپاتی خاص و میتوکندریا یی 4.علل …

علت افتادگی پلک یا پتوز چیست؟ ادامه »