توافقنامه پس از خیانت !!!!!

  آیا می توانید به همسر خیانتکارتان دوباره اعتماد کنید؟! پاسخ اکثر افراد ” نه نمی توان” است، زیرا معتقدند زمانی که فردی خیانت کند، دوباره نیز اینکار را می کند . با خیانت شالوده رابطه را از بین برده است.   آیا شما هم همین اعتقاد را دارید؟ او در چشمانتان نگاه کرده و …

توافقنامه پس از خیانت !!!!! ادامه »