آیا عوامل روحی در ایجاد وزوز گوش موثرند؟ درمان وزوز گوش چیست؟

6 10 تا 15 درصد از مردم از شنیدن صدای اضافی در گوش شکایت دارند. این صدا به اشکال مختلف می تواند باشد:زنگ زدن، صدای موتور،صدای قل قل کردن و ….. علت وزوز گوش متعدد است: گروه اول در اثر آسیب بخش حلزونی گوش ایجاد می شود .این نوع از وزوز گوش نوع محیطی نامیده …

آیا عوامل روحی در ایجاد وزوز گوش موثرند؟ درمان وزوز گوش چیست؟ ادامه »