اصولی برای بهتر خوابیدن ؟

             بی خوابی روانی -فیزیولوژیک:   هر چند بی خوابی همراه اختلال های روان پزشکی مانند اختلال افسردگی معمول با بهبود اختلال اصلی از بین میرود ،ممکن است نوعی بی خوابی روانی -فیزیولوژیک حتی با بهبود اختلال اولیه پایدار بماند . آسیب شناسی اصلی زیربنای بی خوابی ،افزایش برانگیختگی مغزی …

اصولی برای بهتر خوابیدن ؟ ادامه »