چگونه در کودکانمان ایجاد انگیزه کنیم؟

  والدین و معلمان موظف هستند در کلاس و خانه شرایط مناسبی را برای یادگیری فراهم آورند و فرصت هایی را فراهم کنند که ذهن کنجکاو کودک برای پرورش و برای ر فع ناتوانی علمی خود تلاش کنند.   منظور این است که با سوال هایی که برای دانش آموز مطرح می کند او را …

چگونه در کودکانمان ایجاد انگیزه کنیم؟ ادامه »