6 راهکار برای استرس کمتر در محیط کار

امروزه از کارکنان انتظار می رود که کار بیشتر با هزینه کمتر انجام دهند که این مساله به منبع اصلی استرس تبدیل شده است. دیگر منابع استرس شغلی شامل نگرانی درباره کیفیت عملکرد است چرا که همانطور که توقع بالا می رود زمان شما کاهش می یابد، فشار مداورم برای یک ضرب کار کردن و …

6 راهکار برای استرس کمتر در محیط کار ادامه »