از خود گذشتگی در رابطه، صحیح یا غلط؟

از خود گذشتگی و بخشش صفت قابل ستایشی است اما اگر افراطی استفاده شود، باعث صدمه زدن به رابطه خواهد شد. از خود گذشتگی یکی از نشانه های رشد شخصیتی افراد است و هر کسی قادر به این کار نمی باشد اما وقتی پای افراط به میان می آید، سخن فرق خواهد کرد. ازخود گذشتگی …

از خود گذشتگی در رابطه، صحیح یا غلط؟ ادامه »