برای نجات شوهرم دروغ گفتم!

یه روز عادی در مطب! تقریبا مثل هرهفته خانمی به مراجعه کرده که سرش بطور اتفاقی به دیوار خورده و با پدرش مراجعه نموده ! واقعا پاتون سر خورده و سرتون خورده به دیوار ؟ بله! خوب چرا با پدرتون اومدین؟ همسرتون کجان؟ و …. آقای دکتر راستشو بگم! شوهرم کتکم زد بیهوش شدم بعد …

برای نجات شوهرم دروغ گفتم! ادامه »