چه رابطه ای میان عشق و رابطه جنسی وجود دارد؟

  یکی از نویسندگان این مطالعه بنام دکتر هلن فیشر از پژوهشگران پیشرو در جهان علوم اعصاب ، یافته های جدید و جالبی در مورد ارتباط عشق با رابطه جنسی بدست آورده است . فیشر به مطالعه عشق و رابطه جنسی از دیدگاه تکاملی که مربوط به دیدگاه داروین می باشد پرداخته است که این …

چه رابطه ای میان عشق و رابطه جنسی وجود دارد؟ ادامه »