ارجاعات رفتاری

در روانشناسی اجتماعی اسناد (attribution) فرایندی است که به دلایل رویدادها و رفتارها اشاره دارد. در زندگی واقعی نیز اسناد به کارهایی گفته می شود که هر روزه بدون آگاهی از فرایندهای اصلی و تعصباتی که منجر به استنتاج های ما می شود، انجام می دهیم. به عنوان مثال در طول یک روز عادی خصیصه …

ارجاعات رفتاری ادامه »