امواج مغزی گاما چه کار می کنند؟

اولین گزارش از امواج مغزی گاما از سال 1964 بود که دانشمندان فعالیت الکتریکی در منطقه قشر بینایی ازبیداری میمون ها ثبت کردند. به طور خاص هنگامی که مغز با فرکانس 40 هرتز افزایش یافته است  بخش های مختلفی از مغز قادر به بهره وری هستند.   فعالیت بیشتر و بالای گاما به افراد در …

امواج مغزی گاما چه کار می کنند؟ ادامه »