ارتباط کلامی و غیرکلامی در زندگی مشترک

گاهی صحبت کردن و برقراری ارتباط به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما بهتر است بدانید این دو تفاوت های زیادی با هم دارند. در صحبت کردن فقط نیاز به دریافت اطلاعات دارید و پاسخی مدنظرتان نیست. در حالیکه برقراری ارتباط به طور کلامی و غیرکلامی انجام می شود.در این مقاله علاوه بر مطالب ارائه …

ارتباط کلامی و غیرکلامی در زندگی مشترک ادامه »