آیا می دانید شخصیت افراد نقش مهمی در وزن بدنشان دارد؟

  در یک مطالعه با بررسی 50 ساله توسط  انجمن روانشناسی آمریکا که به تازه گی منتشر شده است نشان داده که افرادی که از لحاظ روانی دچار مشکلاتی هستند و کمتر وظیفه شناس هستند بیشتر در چرخه کسب یا از دست دادن وزن قرار دارند. تحقیقات نشان داده است که افراد تکانشگر ( کسی …

آیا می دانید شخصیت افراد نقش مهمی در وزن بدنشان دارد؟ ادامه »