شناخت ارتباط غيركلامي (بيان به وسيله ى حركات بدن و حالت قيافه )

شناخت ارتباط غيركلامي (بيان به وسيله ى حركات بدن و حالت قيافه ) پیام هایی که مردم از بدن خود دریافت میکنند: ارتباط کلامی، کمترین نقش را در ایجاد ارتباط میان افراد ایفا می کند. در واقع می توان گفت که کلمات 10 درصد پیام های ارسالی را تشکیل می دهند و مابقی آن از …

شناخت ارتباط غيركلامي (بيان به وسيله ى حركات بدن و حالت قيافه ) ادامه »