روش هایی برای تصمیم گیری های بهتر

هر چقدر هم که سعی کنید تصمیم گیری های درستی داشته باشید، اما به هرحال موقعیت هایی در زندگی شما وجود دارند که اشتباه تصمیم گرفته اید. قضاوت هایی که در روز انجام می دهیم، چه بزرگ و چه کوچک، اغلب به خاطر خطاهای تصمیم گیری، تعصبات، احساسات، کلیدهای میانبر ذهنی که مستعد خطا هستند، …

روش هایی برای تصمیم گیری های بهتر ادامه »