اختلال کمبود توجه

درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه

درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه  (ADHD)  در کودکان

زمانی که فرزند شما بیش از حد غیرقابل کنترل می شود، از یک مهلت زمانی استفاده کنید. خارج کردن کودکان از محیط و وضعیت استرس زا می تواند در یادگیری نحوه واکنش به موقع به او کمک کند.

رفتار درمانی برای والدینی که کودکانی با اختلال نقص توجه -بیش فعالی دارند

رفتار درمانی برای والدینی که کودکانی با اختلال نقص توجه -بیش فعالی دارند

  نکاتی مهم در حیطه رفتاردرمانی کودکان بیش فعال – نقص توجه رفتار درمانی کودکان با اختلال نقص توجه -بیش فعالی،چرا بعضی از بچه ها آرام و قرار ندارند ؟آرام نیستند؟ به درستی نمیتوانند دقت و تمرکز کنند؟چرا پر حرفی می کند؟ سوالاتی است که خیلی از والدین در اولین دیدار در کلینیک از من …

رفتار درمانی برای والدینی که کودکانی با اختلال نقص توجه -بیش فعالی دارند ادامه »