با تغییر فصل خلق شما تغییر می کند؟ حقایقی در مورد اختلال خلقی مربوط به فصل

فصل زمستان به اندازه کافی برای تغییر خلق بد است مخصوصا اینکه روزها بسیار کوتاه است و همین باعث میشود تا احساس کنیم فصل کوتاهی است. اختلال فصلی خلقی کلمه ای است که برای توصیف افسردگی فصلی مخصوصا در فصل زمستان گفته می شود، که درمیان مردم به صورت اسطوره در امده است. به گفته …

با تغییر فصل خلق شما تغییر می کند؟ حقایقی در مورد اختلال خلقی مربوط به فصل ادامه »