مشاغل دارای شیفت های متغییر موجب فراموشی می شوند!

مشاغل دارای شیفت های کاری متغییر باعث ایجاد فراموشی به شکل اختلال عملکرد شناختی می شوند. در واقع کارهای شیفتی موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود. شیفت کاری در طی یک دوره 10 سال یا بیشتر، و اختلال در ریتم شبانه روزی  بدن موجب آسیب در عملکرد  شناختی می شود.  اثرات مضر مشاغل شیفتی  بر مغز می تواند معکوس …

مشاغل دارای شیفت های متغییر موجب فراموشی می شوند! ادامه »