درباره اختلال شناختي چه ميدانيد؟

درباره اختلال شناختي چه ميدانيد؟ اختلالات شناختي به مشكلات رواني تلقي ميگردد كه منجربه بروز سختي و اشكال در فكر كردن دقيق و واضح در افراد ميگردد. اگرچه اختلالات شناختي داراي علائم متفاوتي است، اما مشخصه اين نوع اختلالات بطور كلي شامل اختلال در آگاهي، ادراك، استدلال، حافظه و قضاوت ميباشد. 4 دسته اصلي در …

درباره اختلال شناختي چه ميدانيد؟ ادامه »