اختلال کم توجهی - بیش فعالی ADHD چگونه زندگی جنسی شما را تحت تاثیر قرار می دهد

اختلال کم توجهی – بیش فعالی ADHD چگونه زندگی جنسی شما را تحت تاثیر قرار می دهد

برخی از داروهای ADHD ممکن است توانایی شما برای تمرکز و لذت بردن از رابطه جنسی افزایش دهند. در حالی که برخی دیگر از این داروها منجر به از دست رفتن میل جنسی یا ناتوانایی جنسی می شوند.